Устав


Икономически университет –
Варна

катедра Маркетинг

УСТАВ
на
Клуб Маркетинг

Клуб Маркетинг  е основан на 5 ноември 2003 година в Икономически университет – Варна по предложение на д-р Юлия Узунова и с участието на груповите отговорници от специалност Маркетинг.

Статут

Чл.2 /1/ Клуб Маркетинг  е клуб по интереси за осъществяване на дейност в полза на неговите членове и студентите в Икономически университет – Варна.

/2/ Дейността на клуб Маркетинг  не е ограничена със срок.

/3/ Дейността се осъществява в съответствие с настоящия Устав.

Чл.3/1/ Клуб Маркетинг е сдружение на студенти и преподаватели от Икономически университет – Варна, които имат интереси в областта на маркетинга и желаят да участват в дейността на клуба.

/2/ Клуб Маркетинг е доброволно непартийно и неправителствено сдружение.

/3/ Клуб Маркетинг осъществява своята дейност в полза на общите интереси на членовете си, като осигурява:

 1. Доброволност на членството
 2. Демократизъм, самоуправление, отчетност
 3. Равнопоставеност между членовете и колективност в решенията
 4. Стриктно спазване на университетските правилници и разпоредби

Наименования

Чл.4/1/ Наименованието на сдружението е клуб Маркетинг – Икономически университет – Варна.

/2/ Наименованието се изписва на български и английски език.

/3/ Наименованието се изписва в официалната кореспонденция и всички официални документи.

Седалище

Чл.5 Седалището на клуб Маркетинг е в Икономически университет – Варна.

Мисия и цели

Чл.6 Мисията на клуб Маркетинг е да подпомага членовете на клуба, както в областта на маркетинга, така и личностното развитие.

Чл.7 Основните цели на клуб Маркетинг са:

 1. Привличане на хора с интереси в областта на маркетинга за членове на клуба.
 2. Обвързване на маркетинговите умения и познания на членовете на клуба, с маркетинговата практика и осъществяване на съвместни проекти в областта на маркетинга с организации със стопанска и идеална цел.
 3. Популяризиране на дейността на клуба и създаване на контакти с други клубове с подобна дейност в страната и чужбина.
 4. Разширяване на перспективите за професионална реализация на членовете на клуб Маркетинг.
 5. Делово сътрудничество с преподаватели в Икономически университет – Варна и с други префесионалисти в областта на маркетинга.

Членство

Чл.8 Членове на клуб Маркетинг могат да бъдат всички студенти и преподаватели в Икономически университет – Варна, които имат интереси в областта на маркетинга и желаят да участват в дейността на клуба.

Чл.9/1/ Членове на клуб Маркетинг могат да бъдат и лица, които не са студенти или преподаватели в Икономически университет – Варна, но които симпатизират на целите на клуб Маркетинг  и допринасят за неговото благополучие.

/2/ Членовете, които не са студенти и преподаватели в Икономически университет – Варна участват в Общото събрание само със съвещателен глас и нямат право да бъдат избирани в ръководните органи на клуба.

Чл.10 Членство се придобива в следния ред:

 1. Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на Устава на клуба и посочва лични данни и координати за връзка /телефони за контакти, е-mail и др./
 2. Кандидатите се приемат след гласуване, което се провежда сред членовете на клуба и се утвърждават от Управителния съвет.

Чл.11 Членовете на клуб Маркетинг имат следните права:

 1. Да участват при вземането на решения, с право на глас в Общото събрание / с изключение на членовете, които не са студенти и преподаватели в Икономически университет – Варна и участват със съвещателен глас/
 2. Да правят предложения относно настоящия и бъдещия план/програма на клуба
 3. Да получават информация и да участват в обсъждането на дейността на клуб Маркетинг.
 4. Да бъдат избрани в органите на клуба /с изключение на членовете, които не са студенти и преподаватели в Икономически университет – Варна/
 5. Да поискат временно преустановяване на членството си поради временна невъзможност за упражняване на правата и задълженията си, поради продължително отсъствие от страната, по болест и други основателни причини.
 6. Да напускат клуб Маркетинг по свое собствено желание.

Чл.12 Членовете на клуб Маркетинг имат следните задължения:

 1. Да спазват разпоредбите на Устава на клуба и да изпълняват Решенията на Управителния съвет.
 2. Да участват в дейността на клуба и да работят за реализиране на целите му.
 3. Да участват активно в заседанията на Общото събрание.
 4. Да издигат авторитета и да популяризират дейността на клуба.
 5. Да проявяват инициатива и да се информират относно дейността на клуба.
 6. Да уведомяват своевременно съответните органи при промяна на координатите си.

Чл.13 Членството се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на клуба.
 2. С изключване на члена от клуба.

Чл.14 Член на клуб Маркетинг може да бъде изключен  с Решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

 1. Системно не изпълнява задълженията си посочени в чл.12
 2. Нарушава Устава на клуба.
 3. Подронва авторитета на клуб Маркетинг.

Организационна структура и органи

Чл.15 Клуб Маркетинг осъществява дейността си чрез общите мероприятия.

Чл.16 Органите на клуб Маркетинг са:

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет
 3. Председател